كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت  3,150    2,150آذریت  14,341    3,193پرمیت  1,282    221فروشگاه رفاه  12,209    1,946حفاري شمال(تقدم)  1,422    132سیمان مجد خواف  1,422    132سولیران  8,528    784پلي اكريل ايران  1,197    110پتروشيمي‌ اصفهان  19,422    1,731امور رفاهي كارگزاران پارس  8,966    725
کابلسازی ایران  18,326    36,815اختيارخ خودرو-3000-1397/10/19  85    (103)آرتاویل تایر  7,169    (3,870)لوله و تجهیزات سدید  10,327    (1,200)كف  2,616    (300)ايران دارو(تقدم)  775    (81)بانك سرمايه  783    (74)صنعتي‌سديد  12,034    (1,108)تجهيزات ‌هپكو  4,670    (370)نورد و لوله اهواز  688    (52)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 165,352.07       تغييرات :  (882.93)

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت 3,150 2,150 215
آذریت 14,341 3,193 28.64
پرمیت 1,282 221 20.83
فروشگاه رفاه 12,209 1,946 18.96
حفاري شمال(تقدم) 1,422 132 10.23
سیمان مجد خواف 1,422 132 10.23
سولیران 8,528 784 10.12
پلي اكريل ايران 1,197 110 10.12
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com