شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دارو ابوريحان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 33,381 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 34,499 تعداد خريدار: 795 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 34,499 حجم معامله: 601,203 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 32,640 جمع معامله: 20,069,030,820 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي ابوريحان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 17/08/1391
داروسازي ابوريحان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
داروسازي ابوريحان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
داروسازي ابوريحان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
داروسازي ابوريحان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
داروسازي ابوريحان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 08/03/1391
داروسازي ابوريحان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 08/03/1391
داروسازي ابوريحان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 03/03/1391
داروسازي ابوريحان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( 24/02/1391
داروسازي ابوريحان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي : 6-77707173*8-77702067* امور سهام : 77704230
فاكس: 77702066
آدرس: سه راه تهران پارس ، تير انداز ، جاده دماوند ، شماره1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com