شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كربن در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 52,409 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 54,418 تعداد خريدار: 1,619 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 54,418 حجم معامله: 1,662,229 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 50,000 جمع معامله: 87,116,136,497 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كربن ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 23/08/1391
كربن ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
كربن ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
كربن ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
كربن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
كربن ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
كربن ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 31/04/1391
كربن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30(سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميائي) 21/04/1391
كربن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
كربن ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8907281/8791648-8773190
فاكس: 8774748
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com