شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سايپاشيشه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 10,534 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,534 تعداد خريدار: 131 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,534 حجم معامله: 988,220 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,534 جمع معامله: 10,409,909,480 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سايپا شيشه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 01/09/1391
سايپا شيشه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 16/08/1391
سايپا شيشه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
سايپا شيشه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
سايپا شيشه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
سايپا شيشه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
سايپا شيشه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
سايپا شيشه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
ايپا شيشه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
سايپا شيشه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88901434-88899637
فاكس:
آدرس: كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج كارخانه : قزوين ، شهر صنعتي البرز قزوين ، خيابان ابن سينا ، خيابان حكمت 15 ، شركت سايپا شيشه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com