شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك پارسيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 4,804 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,000 تعداد خريدار: 5,679 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,000 حجم معامله: 61,815,165 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,738 جمع معامله: 296,976,223,614 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك پارسيان - صورتهاي مالي 6ماهه سال مالي منتهي به 31/06/1391 بانك پارسيان (به پيوست) 01/08/1391
بانك پارسيان- پيش بيني درآمد هرسهم سال مالي منتهي به 30/12/91 براساس عملكرد 3 ماهه بانك پارسيان 09/05/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سه ماهه اول سال مالي منتهي به 31/03/1391 بانك پارسيان 03/05/1391
بانك پارسيان- اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام بانك پارسيان 10/04/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( فرآوري معدني اپال كاني پارس) 09/03/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (تجارت بين المللي راهبرد پارسيان) 06/03/1391
بانك پارسيان- اطلاعيه پرداخت سود سهامداران حقيقي 06/03/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( تامين انديش پارس) 03/03/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (صرافي پارسيان) 03/03/1391
بانك پارسيان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8979334-43
فاكس: 88979344
آدرس: بلواركشاورز - شماره 65
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com