شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه صنايع بهشهر ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 6,243 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,243 تعداد خريدار: 948 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,243 حجم معامله: 3,335,915 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,243 جمع معامله: 20,826,117,345 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/09/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 07/09/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 24/07/91 (به پيوست) 26/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 04/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 03/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 19/06/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 06/06/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه 05/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88728130-1
فاكس: 88723262
آدرس: خ احمد قيصر ، خ 4 ، شماره 30 ، واحد 14
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com