شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان فارس نو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 17,521 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,999 تعداد خريدار: 406 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,999 حجم معامله: 782,345 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,203 جمع معامله: 13,707,633,162 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان فارس نو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 19/09/1391
سيمان فارس نو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 07/09/1391
سيمان فارس نو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 24/08/1391
سيمان فارس نو -اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
سيمان فارس نو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
سيمان فارس نو - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 05/07/1391
سيمان فارس نو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 05/06/1391
سيمان فارس نو- الات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
سيمان فارس نو پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
سيمان فارس نو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com