شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس سوييچ در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:25/10/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:45
آخرين قيمت 33,728 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 34,365 تعداد خريدار: 31 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 34,365 حجم معامله: 208,609 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 34,365 جمع معامله: 7,168,848,285 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پارس سويچ - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
پارس سويچ - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
پارس سويچ- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/05/1391
پارس سويچ- اطاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام 11/05/1391
پارس سويچ- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
پارس سويچ-اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
پارس سويچ- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
پارس سويچ- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 17/04/1391
پارس سويچ- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
پارس سويچ- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88554507-5-88554944-8-88554977
فاكس: 88554508
آدرس: خيابان وليعصر ، جنب پمپ بنزين ، برج سپهر ساعي ، طبقه 13
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com