شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريخته گري ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 2,016 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,077 تعداد خريدار: 2,804 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,077 حجم معامله: 32,032,813 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,933 جمع معامله: 64,588,570,246 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ريخته گري ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 20/09/1391
ريخته گري ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 21/05/1391
ريخته گري ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 16/03/1391
ريخته گري ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
ريخته گري ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
ريخته گري ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
ريخته گري ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
ريخته گري ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 16/02/1391
ريخته گري ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 11/11/1390
ريخته گري ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 (حسابرسي شده) 20/09/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 657772-8852007
فاكس: 656041
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com