شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مخابرات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,324 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,420 تعداد خريدار: 6,561 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,420 حجم معامله: 41,014,336 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,230 جمع معامله: 259,360,787,352 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مخابرات ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
مخابرات ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
مخابرات ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 06/06/1391
مخابرات ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
مخابرات ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 12/04/1391
مخابرات ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 10/04/1391
مخابرات ايران- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 07/04/1391
مخابرات ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
مخابرات ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام 03/03/1391
مخابرات ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( مديريت سامان سازه غدير) 24/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com