شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس الكتريك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:25/10/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:45
آخرين قيمت 26,646 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 27,500 تعداد خريدار: 687 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 27,500 حجم معامله: 673,612 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 25,255 جمع معامله: 17,949,329,874 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/09/1391
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 27/08/1391
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 24/08/1391
پارس الكتريك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 23/08/1391
پارس الكتريك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 17/05/1391
پارس الكتريك- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
پارس الكتريك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
پارس الكتريك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
پارس الكتريك -خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 09/05/1391
پارس الكتريك -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( كارتن البرز) 31/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-4905113*امورسهام66005736
فاكس: 4905091
آدرس: كارخانه:كيلومتر11 جاده كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com