شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان كردستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,022 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,055 تعداد خريدار: 2,733 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,055 حجم معامله: 15,952,443 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,800 جمع معامله: 96,073,386,580 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان كردستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/09/1391
سيمان كردستان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/08/1391
سيمان كردستان - اعلام لغو مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/07/91 (به پيوست) 01/08/1391
سيمان كردستان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان كردستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 22/07/1391
سيمان كردستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 22/07/1391
سيمان كردستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31- حمل و نقل اعتماد ترابر گروس 22/07/1391
سيمان كردستان - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان كردستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان كردستان - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com