شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توسعه صنایع بهشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 7,604 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,791 تعداد خريدار: 3,618 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,791 حجم معامله: 24,664,304 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,144 جمع معامله: 187,538,233,042 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توسعه صنايع بهشهر - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 07/09/1391
توسعه صنايع بهشهر - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/08/1391
توسعه صنايع بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه1391/03/31( مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر) 02/08/1391
توسعه صنايع بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه 1391/06/31( صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين) 29/07/1391
توسعه صنايع بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
توسعه صنايع بهشهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 26/07/1391
توسعه صنايع بهشهر - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 03/07/1391
توسعه صنايع بهشهر - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 05/06/1391
توسعه صنايع بهشهر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 15/05/1391
توسعه صنايع بهشهر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 11/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-88553006
فاكس: 88725826
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com