شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان قاين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 36,569 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 37,900 تعداد خريدار: 2,381 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 37,900 حجم معامله: 2,370,940 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 35,825 جمع معامله: 86,702,898,052 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان قائن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/08/1391
سيمان قائن - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 15/08/1391
سيمان قائن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
سيمان قائن - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 26/07/1391
سيمان قائن - تاثيرافزايش نرخ فروش سيمان برپيش بيني عملكردسال مالي منتهي به 30/12/91 05/07/1391
سيمان قائن- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
سيمان قائن- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 21/04/1391
سيمان قائن- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 30/02/1391
سيمان قائن- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/02/1391
سيمان قائن- تغيير اعضاي هئيت مديره طبق صورتجلسه شماره 438 20/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-8866455-8956455-9
فاكس: 8854821
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com