شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيشه همدان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 19,687 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,799 تعداد خريدار: 2,373 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,799 حجم معامله: 10,130,701 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18,871 جمع معامله: 199,438,312,285 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شيشه همدان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 01/08/1391
شيشه همدان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
شيشه همدان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/03/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 01/08/1391
شيشه همدان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 24/07/1391
شيشه همدان - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 31/03/91 22/07/1391
شيشه همدان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي شده) 12/07/1391
شيشه همدان - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 10/07/1391
شيشه همدان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 08/07/1391
شيشه همدان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 20/06/1391
شيشه همدان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي نشده) 01/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com