شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كاشي وسراميك سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 11,677 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,992 تعداد خريدار: 754 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,992 حجم معامله: 2,930,594 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,200 جمع معامله: 34,221,504,549 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع كاشي و سراميك سينا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 07/09/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا -اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 20/04/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
صنايع كاشي و سراميك سينا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 2272301-2270803
فاكس: 2222366
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com