شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي اسوه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 16,690 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,022 تعداد خريدار: 1,095 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,022 حجم معامله: 1,326,442 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 16,460 جمع معامله: 22,138,926,185 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي اسوه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
داروسازي اسوه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 26/07/1391
داروسازي اسوه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
داروسازي اسوه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
داروسازي اسوه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
داروسازي اسوه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/02/1391
داروسازي اسوه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
داروسازي اسوه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
داروسازي اسوه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
داروسازي اسوه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 09/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام و تلفنخانه : 83-66801075
فاكس: 66808454
آدرس: كيلومتر 7 جاده قديم ، نرسيده به سه راه شير پاستوريزه شاد آباد ، خ 17 شهريور
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com